Podmienky predĺženej záruky bezplatného servisu pre spotrebiteľov

spoločnosti Candy Hoover, s.r.o.

(ďalej len „Spoločnosť“)

 

V rámci služby „predĺžena záruka bezplatného servisu pre spotrebiteľa“, poskytuje Spoločnosť tieto programy. ktoré  je možné využiť iba pokiaľ je vami zakúpený výrobok uvedený v „Zozname aktuálnych akčných ponúk“‘.

 • Program „Hoover 5 rokov záruka“sa skladá z 24 mesiacov (2 roky) záruky za akosť a nasledujúcich 36 mesiacov (3 roky) na bezplatný servis vybraných  výrobkov (dále len „Program“).
 • Program „Hoover 3 roky záruka“sa skladá z 24 mesiacov (2 roky) záruky za akosť a nasledujúcich 12 mesiacov (1 rok) na bezplatný servis vybraných  výrobkov (dále len „Program“).
 • Program „Hoover 20 rokov záruka na invertorový motor práčok, práčok so sušičkou, sušičiek a umývačiek“sa skladá z 24 mesiacov (2 roky) záruky za akosť a nasledujúcich 216 mesiacov (18 rokov) na bezplatný servis invertorových motorov práčok či práčok so sušičkou, sušičiek a umývačiek (dále len „Program“).
 • Program „Hoover 20 rokov záruka invertorový kompresor chladničiek“sa skladá z 24 mesiacov (2 roky) záruky za akosť a nasledujúcich  216 mesiacov (18 rokov) na bezplatný servis invertorových kompresorov chladničiek (dále len „Program“).
 • Program „Hoover 5 rokov záruka na motor vysávača“ sa skladá z 24 mesiacov (2 roky) záruky za akosť a nasledujúcich 36 mesiacov (3 roky) na bezplatný servis motora vysávača (dále len „Program“).
 • Program „Hoover – Garancia vrátenia peňazí“umožňuje zákazníkom, ktorí zakúpia niektorý zo spotrebičov značky Hoover vrátiť výrobok v lehote 50 dní od jeho nákupu so zárukou vrátenia finančnej prostriedkov, a to za nižšie uvedených podmienok (dále len „Program“).

Nárok na využitie akéhokoľvek z vyššie uvedených Programov nevzniká v prípade zakúpenia výrobku právnickou osobou alebo podnikajúca fyzická osoba.

Zákazník má nárok na využitie Programov iba po vyplnení registračného formulára, ktorý je k dispozícii na webových stránkach www.registracia-zaruka.sk. Registrácia musí byť vykonaná do 14 kalendárnych dní od dátumu zakúpenia spotrebiča (rozhoduje dátum na daňovom doklade o zakúpení). Každý spotrebič môže byť do každého Programu registrovaný iba raz.

Na účely využitia Programov bude Spoločnosť akceptovať len také účtenky, ktoré budú spĺňať náležitosti ustanovené právnym poriadkom SR pre zjednodušený daňový doklad alebo bežný daňový doklad.

Po riadnom vyplnení a potvrdení registračného formulára sa zákazníkovi automaticky vygeneruje Certifikát, ktorý si následne uschová pre prípadnú reklamáciu.

Bezplatný servis je poskytovaný len na spotrebiče značky HOOVER dovezené a distribuované Spoločnosťou na území Slovenskej republiky.

Pre uplatnenie nároku bezplatného servisu, musí zákazník predložiť autorizovanému servisnému partnerovi Spoločnosti nasledujúce doklady:

 • doklad o zakúpení (daňový doklad, paragón), a
 • certifikát o predĺženej záruke, ktorý obdrží zákazník po zaregistrovaní na registracia-zaruka.sk

V prípade výskytu vady v režime bezplatného servisu bude chyba odstránená najneskôr do 60 dní. Oprávnená a uznaná reklamácia autorizovaným servisným partnerom Spoločnosti bude riešená opravou alebo dodaním náhradného dielu. Doba bezplatného servisu sa nepredlžuje o dobu odo dňa riadneho uplatnenia práva na bezplatný servis do vykonania opravy. Zákazník nemôže v rámci bezplatného servisu odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo požadovať výmenu výrobku. V prípade neopraviteľnosti výrobku rozhoduje o spôsobe riešenia reklamácie Spoločnosť.

Nárok na bezplatný servis nevzniká v nasledovných prípadoch:

 • Chyby vzniknuté používaním výrobku v rozpore s návodom na použitie.
 • Opotrebenie alebo poškodenie výrobku, vrátane poškodenia spôsobeného: poruchami v elektrickej či inej sieti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými prevádzkovými podmienkami, znečistením výrobku, jeho nedostatočnou údržbou, poškodenie spôsobené vodným kameňom a usadeninami.
 • Mechanické poškodenie výrobku spôsobené najmä nevhodnou manipuláciou, dopravou alebo cudzím zavinením.
 • Výrobky, kde údaje na záručnom liste, a doklade o nadobudnutí sa líšia od údajov na výrobnom štítku výrobku, alebo v prípade, že výrobok nemožno identifikovať (chýbajúci, alebo poškodený výrobný štítok).
 • Prejavy alebo nedostatky, vyvolané pôsobením prírodných alebo vonkajších vplyvov, živelných udalostí, rušivých elektromagnetických vplyvov apod.
 • Úpravy alebo akékoľvek iné zásahy do výrobku, ktoré nie sú vykonané autorizovaným servisným partnerom.
 • Chyby vzniknuté neodbornou inštaláciou alebo inštaláciou v rozpore s návodom na použitie.
 • Chyby vzniknuté z dôvodu použitia neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva.
 • Prípadný nedostatok akosti alebo úžitkovej vlastnosti, ktorý nie je chybou výrobku.
 • Úkony na účely preventívnej údržby, čistenie, nastavenie či kontroly výrobku, návštevu technika na poradenstvo, inštalácia spotrebiča alebo zmeny smeru otvárania dvierok u chladničiek, mrazničiek alebo sušičiek, výmeny dielu, ktorý nevyžaduje odbornú inštaláciu.
 • Na bežné opotrebenie výrobku alebo jeho častí alebo súčastí: napríklad zníženie kapacity batérií, opotrebenie rotačných kief a remienkov pohonu u vysávačov atď.
 • Na chyby spotrebných dielov po uplynutí ich obvyklej životnosti: uhlíkové, tukové, prachové, vzduchové a vodné filtre, žiarovky atď.
 • Na mechanické poškodenie plastových a sklenených komponentov a na prirodzené zmeny farby plastov.
 • Chyby spôsobené bežným opotrebením estetických komponentov ako sú madlá, sklá, ovládacie spínače a prepínače atď.
 • Na vady výrobku spôsobené používaním výrobku na iný účel než bežné používanie v domácnosti, napr. na podnikateľské účely.

 

Podmienky Programu Garancia vrátenia peňazí

Na vrátenie peňazí v rámci tohto Programu má zákazník nárok, ak zakúpil výrobok značky Hoover, registroval sa do 14 dní od jeho zakúpenia na stránkach www.registracia-zaruka.sk a vrátil ho do 50 dní od jeho nákupu. Dňom nákupu sa rozumie deň nákupu výrobku v kamennej predajni, alebo prevzatí výrobku od prepravcu (ďalej len "Deň nákupu").

Po vykonaní riadnej registrácie na uvedených webových stránkach bude zákazníkovi na uvedenú emailovú adresu zaslané potvrdenie o riadne prebehnutej registrácii (ďalej len "Certifikát").

Výrobok je možné vrátiť len nepoškodený, v pôvodnom obale, so všetkým príslušenstvom a s dokladom o nákupe. K výrobku je zákazník zároveň povinný pripojiť Certifikát. Vrátenie Výrobku vykonáva zákazník na vlastné náklady. Adresa pre zaslanie výrobku je: KTPB s.r.o. (Sklad OKNA HNED), Vintrovna 262/9, Popůvky, 664 41, Česká Republika.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok budú vrátené finančné prostriedky za nákup výrobku na účet zákazníka uvedený pri registrácii, a to najneskôr do 90 dní od prijatia výrobku. K požiadavkám zákazníka na obdržaní iné sumy plnenia alebo poskytnutie plnenia iným, než uvedeným spôsobom sa neprihliada. V prípade, že posledný deň lehoty na vrátenie výrobku pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude sa lehota za zachovanú, odošle ak zákazník výrobok najbližší nasledujúci pracovný deň.

Spoločnosť si v prípade pochybností o správnosti, úplnosti a správnosti registrácia zákazníka vyhradzuje právo poskytnutia Garancie vrátenie peňazí odmietnuť.

Spoločnosť nezodpovedá za vzniknuté ujmy v prípade nemožnosti doručenia vrátených peňazí v dôsledku nesprávnej adresy alebo chybne uvedeného čísla účtu.

Ak by neboli splnené podmienky uvedené vyššie, odošle Spoločnosť výrobok späť na adresu zákazníka.

Nárok na registráciu do programu Garancia vrátenia peňazí nevzniká v prípade zakúpenia právnickou osobou alebo podnikajúca fyzická osoba.

 

V prípade, že ste pri registrácii vášho výrobku nenašli váš model a spĺňate uvedené podmienky, napíšte nám na adresu recepce@haier-europe.com, kde bude vaša žiadosť preverená.

Spoločnosť si vyhradzuje právo podmienky týchto Programov kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Candy Hoover ČR, s.r.o., IČO: 257 54 955, so sídlom Sokolovská 651/136a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 67277 (ďalej len "Candy Hoover" alebo "Spoločnosť" alebo "my" alebo "nás" alebo " Prevádzkovateľ") Vás informuje, že Vaše osobné údaje, ktoré získa pri Vašej účasti v programu predĺžená záruka alebo garancia vrátenia peňazí budú spracované v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

V súvislosti s metódami používanými pri správe a spracovaní Vašich osobných údajov poskytujeme nasledujúce informácie podľa článku 13 nariadenia EÚ č. 679/2016 a článku 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 

 1. Typy zozbieraných údajov

Údaje, ktoré poskytujete dobrovoľne

Keď sa zúčastníte akcie predĺžená záruka, zhromažďujú sa tieto údaje:

 • osobné údaje a bankové účty;
 • kontaktné údaje;
 • informácie o nákupe;
 • údaje o zariadení.

 

Keď sa zúčastníte akcie garancia vrátenia peňazí, zhromažďujú sa tieto údaje:

 • osobné údaje;
 • kontaktné údaje;
 • informácie o nákupe;
 • údaje o zariadení.

 

 1. Účely a právny základ spracovateľských operácií

Údaje, ktoré poskytnete spoločnosti Candy Hoover, sa spracúvajú za účelom:

 1. Aby ste sa mohli zúčastniť na programu predĺžená záruka alebo garancia vrátenia peňazí. Právny základ, ktorý legitimizuje spracúvanie osobných údajov na tento účel, je stanovený v okolnostiach uvedených v článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia EÚ č. 679/2016 - t. j. spracúvanie je potrebné pre splnenie žiadosti dotknutej osoby;
 2. Splnenie zákonných povinností alebo požiadaviek zo strany súdnych orgánov. Právny základ, ktorý legitimizuje spracúvanie osobných údajov na tento účel, je uvedený v okolnostiach opísaných v článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia EÚ č. 679/2016 - t.j. spracúvanie je potrebné na plnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;
 3. Na vymáhanie a obhajobu práv spoločnosti Candy Hoover, a to aj v rámci vymáhania pohľadávok a postúpenia pohľadávok oprávneným spoločnostiam, a to aj prostredníctvom tretích strán, a na predchádzanie podvodom a boj proti nim. Právny základ, ktorý oprávňuje spracúvanie osobných údajov na tento účel, je uvedený v okolnostiach opísaných v článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia EÚ č. 679/2016 - t.j. spracúvanie je potrebné pre účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa na určenie, výkon alebo obhajobu právneho nároku;
 4. S Vaším súhlasom zasielať obchodné a propagačné oznámenia automatizovanými prostriedkami, ako sú e-mail a SMS, ako aj prostredníctvom telefonických hovorov uskutočnených operátorom pre produkty spoločnosti Candy Hoover, zasielať Vám pozvánky na prieskumy trhu a prieskumy na zistenie miery spokojnosti zákazníkov s produktmi a poskytnutou pomocou, pozývať Vás na aktivity a podujatia organizované spoločnosťou Candy Hoover. Právny základ, ktorý legitimizuje spracúvanie osobných údajov na tento účel, je stanovený v okolnostiach uvedených v článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia EÚ č. 679/2016 - t. j. spracúvanie je založené na súhlase dotknutej osoby;
 5. Prenášať osobné údaje dotknutých osôb v rámci podnikateľskej skupiny, ktorej je Prevádzkovateľ súčasťou, a to pre administratívne účely a za účelom spracovania aj na marketingové účely. Právny základ, ktorý oprávňuje spracúvanie osobných údajov na tento účel, je uvedený v okolnostiach opísaných v článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia EÚ č. 679/2016 - t. j. spracúvanie je založené na oprávnenom záujme Prevádzkovateľa.

 

 1. Obdobie uchovávania údajov

Osobné údaje zhromaždené a spracúvané na účely uvedené v bodoch 2 a), 2 b), 2 c) a e) sa uchovávajú počas obdobia, ktoré sa rovná trvaniu zmluvy stanovenej medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou alebo spoločnosťou/subjektom, ku ktorému táto osoba patrí, a počas 10 rokov po jej ukončení.

Osobné údaje zhromaždené a spracované na účely uvedené v bode 2 písm. d) sa uchovávajú maximálne 24 mesiacov od posledného kontaktu s Vami, ktorým sa okrem iného rozumie používanie produktu alebo služby poskytovanej spoločnosťou Candy Hoover alebo otvorenie informačného bulletinu.

 

 1. Metódy spracovania

Všetky zhromaždené osobné údaje sa spracúvajú, uchovávajú a analyzujú pomocou elektronických nástrojov a uchovávajú sa v elektronickej aj papierovej podobe, usporiadané v databázach a na iných vhodných druhoch médií.

Zavádzajú sa osobitné bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo strate, nezákonnému alebo nekalému použitiu údajov alebo neoprávnenému prístupu k nim.

Spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré vykonáva spoločnosť Candy Hoover, nezahŕňa žiadne automatizované rozhodovanie.

 

 1. Poskytovanie Vašich osobných údajov

Poskytnutie zadaných údajov je potrebné na to, aby ste sa mohli zúčastniť na programu predĺžená záruka alebo garancia vrátenia peňazí, a preto je povinné na účely uvedené v bodoch 2 a), 2 b) a 2 c) oznámenia o ochrane osobných údajov. Poskytnutie údajov na marketingové účely nie je povinné. Poskytnutie údajov na takýto účel môžete odmietnuť bez akejkoľvek ujmy.

 

 1. Strany, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté

Akékoľvek Vaše osobné údaje, ktoré boli zhromaždené, nebudú zverejnené bez predchádzajúceho uváženia, ale môžu byť poskytnuté tým stranám, ktoré majú právo na prístup k Vašim osobným údajom, aby sa zabezpečilo dodržiavanie zákonných a sekundárnych predpisov a/alebo predpisov EÚ, a vlastným zamestnancom Prevádzkovateľa, ako aj spoločnostiam, združeniam alebo odborným firmám, ktoré poskytujú služby a operácie v mene Prevádzkovateľa a pôsobia ako sprostredkovatelia údajov, aby sa zabezpečilo dodržiavanie zákonných povinností, a na všetky ostatné organizačné a/alebo administratívne požiadavky, ktoré sú potrebné na poskytovanie požadovaných služieb.

Názvy ďalších strán, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté a ktoré pôsobia ako sprostredkovatelia, sú uvedené v aktuálnom zozname, ktorý si môžete vyžiadať od spoločnosti Candy Hoover (na adresách uvedených v bode 9).

 

 1. Medzinárodné transfery

Spoločnosť Candy Hoover neprenáša Vaše osobné údaje zozbierané prostredníctvom tejto stránky a nástrojov na nej obsiahnutých do krajín mimo Európskej únie alebo medzinárodným organizáciám.

 

 1. Vaše práva ako subjektu údajov

V súvislosti s vyššie uvedenými spracovateľskými operáciami vykonávanými s Vašimi osobnými údajmi máte právo kedykoľvek uplatniť práva stanovené nariadením EÚ č. 679/2016 (GDPR), vrátane napríklad práva byť informovaný o:

 • pôvode akýchkoľvek osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú;
 • účeloch a metódach spracovateľských operácií;
 • použitej metodiky v prípade spracovateľských operácií vykonávaných pomocou elektronických nástrojov;
 • identifikáciu prevádzkovateľa údajov, sprostredkovateľov údajov a určeného zástupcu.

Ako subjekt údajov máte právo získať:

 • prístup k údajom a ich aktualizáciu, opravu alebo (ak je to vo Vašom záujme) doplnenie;
 • vymazanie, transformáciu do anonymnej podoby alebo zablokovanie prístupu k akýmkoľvek údajom spracúvaným v rozpore so zákonom;
 • obmedzenie spracúvania tých údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo požiadať, aby Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľa údajov obmedzili účely a/alebo metódy, na ktoré sa Vaše údaje spracúvajú.

Môžete tiež požiadať o kópiu svojich údajov v štandardnom formáte (tzv. právo na prenosnosť údajov).

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek a bezplatne vzniesť námietku, a to úplne alebo čiastočne:

- z oprávnených dôvodov proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a to aj v prípade, že spracovateľské operácie sú stále relevantné pre účel, na ktorý boli údaje zhromaždené;

- spracúvaniu Vašich osobných údajov vykonávanému podľa článku 6 ods. 1 GDPR, písm. e. ("spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi") alebo písm. f. ("spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany") vrátane profilovania na základe týchto ustanovení;

- na spracúvanie Vašich osobných údajov na účely zasielania reklamných alebo priamych predajných materiálov alebo na realizáciu prieskumu trhu alebo obchodných oznámení (priamy marketing) vrátane všetkých príslušných profilovacích operácií.

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovateľskými operáciami, ak je tento súhlas založený na okolnostiach uvedených v článku 6 ods. 1 písm. a) (keď "dotknutá osoba udelila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov") nariadenia EÚ č. 679/2016, a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu môžete zaslať na adresu:

E-mail: recepce@haier-europe.com

Adresa: Candy Hoover ČR, s.r.o., Sokolovská 651/136A, Karlín, 186 00 Praha

Ak sa domnievate, že spracovateľské operácie boli vykonané v rozpore s platnými právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, konkrétne v členskom štáte, v ktorom máte obvyklý pobyt alebo pracujete, alebo v členskom štáte, v ktorom došlo k údajnému porušeniu.

Slovenský dozorný orgán je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,

so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika,

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 1. Zodpovedná osoba

Zodpovednou osobu skupiny Haier Europe môžete kontaktovať na nasledujúcej e-mailovej adrese data.protection@candy-group.com alebo poštou na adrese:

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Taliansko

f.a.o. Data Protection Officer.

 

 1. Prevádzkovateľ údajov

Prevádzkovateľom údajov, t. j. stranou, ktorá rozhoduje o spôsoboch a účeloch spracovania, je právnická osoba Candy Hoover ČR, s.r.o. so sídlom na adrese Sokolovská 651/136A, Karlín, 186 00 Praha, Česká republika, mail: recepce@haier-europe.com.