Podmienky predĺženej záruky bezplatného servisu pre spotrebiteľov

spoločnosti Candy Hoover, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“)

V rámci služby „predĺžena záruka bezplatného servisu pre spotrebiteľa“, poskytuje Spoločnosť tieto programy: "Hoover - 5 rokov záruka", "Hoover - 11 rokov záruka na invertorový motor práčok, práčok so sušičkou, sušičiek a umývačiek", "Hoover – 11 rokov záruka na invertorový kompresor chladničiek", Hoover – 5 rokov záruka na motor vysaváča" a "Hoover – Garancia vratenia peňazí". Tieto programy je možné využiť iba pokiaľ je vami zakúpený výrobok uvedený v ‘‘Zozname aktuálnych akčných ponúk‘‘.

Program "Hoover - 5 rokov záruka" sa skladá z 24 mesiacov (2 roky) záruky za akosť a nasledujúcich 36 mesiacov (3 roky) na bezplatný servis (dále len "Program").

Program "Hoover - 11 rokov záruka na invertorový motor práčok, práčok so sušičkou, sušičiek a umývačiek, " sa skladá z 24 mesiacov (2 roky) záruky za akosť a nasledujúcich 108 mesiacov (9 rokov) na bezplatný servis invertorových motorov práčok či práčok so sušičkou, sušičiek a umývačiek (dále len "Program").

Program Hoover - 11 rokov záruka kompresor chladničiek sa skladá z 24 mesiacov (2 roky) záruky za akosť a nasledujúcich 108 mesiacov (9 rokov) na bezplatný servis invertorových kompresorov chladničiek (dále len "Program").

Program '' Hoover - Garancia vrátenia peňazí '' umožňuje zákazníkom, ktorí zakúpia niektorý zo spotrebičov značky Hoover vrátiť výrobok v lehote 50 dní od jeho nákupu so zárukou vrátenia finančnej prostriedkov, a to za nižšie uvedených podmienok.

Nárok na využitie akéhokoľvek z vyššie uvedených Programov nevzniká v prípade zakúpenia výrobku právnickou osobou alebo podnikajúca fyzická osoba.

Zákazník má nárok na využitie Programov iba po vyplnení registračného formulára, ktorý je k dispozícii na webových stránkach www.registracia-zaruka.sk Registrácia musí byť vykonaná do 14 kalendárnych dní od dátumu zakúpenia spotrebiča (Rozhoduje dátum na daňovom doklade o zakúpení). Každý spotrebič môže byť do každého Programu registrovaný iba raz.

Na účely využitia Programov bude Spoločnosť akceptovať len také účtenky, ktoré budú spĺňať náležitosti ustanovené právnym poriadkom SR pre zjednodušený daňový doklad alebo bežný daňový doklad.

Po riadnom vyplnení a potvrdení registračného formulára sa zákazníkovi automaticky vygeneruje Certifikát, ktorý si následne uschová pre prípadnú reklamáciu.

Bezplatný servis je poskytovaný len na spotrebiče značky HOOVER dovezených a distribuovaných Spoločnosťou na území Slovenskej republiky.

Pre uplatnenie nároku bezplatného servisu, musí zákazník predložiť autorizovanému servisnému partnerovi Spoločnosti nasledujúce doklady:

 • doklad o zakúpení (daňový doklad, paragón), a
 • certifikát o predĺženej záruke, ktorý obdrží zákazník po zaregistrovaní na www.registracia-zaruka.sk

V prípade výskytu vady v režime bezplatného servisu bude chyba odstránená najneskôr do 60 dní. Oprávnená a uznaná reklamácia autorizovaným servisným partnerom Spoločnosti bude riešená opravou alebo dodaním náhradného dielu. Doba bezplatného servisu sa nepredlžuje o dobu odo dňa riadneho uplatnenia práva na bezplatný servis do vykonania opravy. Zákazník nemôže v rámci bezplatného servisu odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo požadovať výmenu výrobku. V prípade neopraviteľnosti výrobku rozhoduje o spôsobe riešenia reklamácie Spoločnosť.

Nárok na bezplatný servis nevzniká v nasledovných prípadoch:

 • Chyby vzniknuté používaním výrobku v rozpore s návodom na použitie.
 • Opotrebenie alebo poškodenie výrobku, vrátane poškodenia spôsobeného: poruchami v elektrickej či inej sieti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými prevádzkovými podmienkami, znečistením výrobku, jeho nedostatočnou údržbou, poškodenie spôsobené vodným kameňom a usadeninami.
 • Mechanické poškodenie výrobku spôsobené najmä nevhodnou manipuláciou, dopravou alebo cudzím zavinením.
 • Výrobky, kde údaje na záručnom liste a doklade o nadobudnutí sa líšia od údajov na výrobnom štítku výrobku, alebo v prípade, že výrobok nemožno identifikovať (chýbajúci, alebo poškodený výrobný štítok).
 • Prejavy alebo nedostatky, vyvolané pôsobením prírodných alebo vonkajších vplyvov, živelných udalostí, rušivých elektromagnetických vplyvov a pod.
 • Úpravy alebo akékoľvek iné zásahy do výrobku, ktoré nie sú vykonané autorizovaným servisným partnerom.
 • Chyby vzniknuté neodbornou inštaláciou alebo inštaláciou v rozpore s návodom na použitie.
 • Chyby vzniknuté z dôvodu použitia neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva.
 • Prípadný nedostatok akosti alebo úžitkovej vlastnosti, ktorý nie je chybou výrobku.
 • Úkony na účely preventívnej údržby, čistenie, nastavenie či kontroly výrobku, návštevu technika na poradenstvo, inštalácia spotrebiča alebo zmeny smeru otvárania dvierok u chladničiek, mrazničiek alebo sušičiek, výmeny dielu, ktorý nevyžaduje odbornú inštaláciu .
 • Na bežné opotrebenie výrobku alebo jeho častí alebo súčastí.
 • Na chyby spotrebných dielov po uplynutí ich obvyklej životnosti: uhlíkové, tukové, prachové, vzduchové a vodné filtre, žiarovky atď.
 • Na mechanické poškodenie plastových a sklenených komponentov a na prirodzené zmeny farby plastov.
 • Chyby spôsobené bežným opotrebením estetických komponentov ako sú madlá , sklá, ovládacie spínače a prepínače atď.
 • Na vady výrobku spôsobené používaním výrobku na iný účel než bežné používanie v domácnosti, napr. na podnikateľské účely.

 

Podmienky Programu Garancia vrátenia peňazí

 • Na vrátenie peňazí v rámci tohto Programu má zákazník nárok, ak zakúpil výrobok značky Hoover, registroval sa do 14 dní od jeho zakúpenia na stránkach www.registracia-zaruka.sk a vrátil ho do 50 dní od jeho nákupu. Dňom nákupu sa rozumie deň nákupu výrobku v kamennej predajni, alebo prevzatí výrobku od prepravcu (ďalej len "Deň nákupu").
 • Po vykonaní riadnej registrácie na uvedených webových stránkach bude zákazníkovi na uvedenú emailovú adresu zaslané potvrdenie o riadne prebehnutej registrácii (ďalej len "Certifikát").
 • Výrobok je možné vrátiť len nepoškodený, v pôvodnom obale, so všetkým príslušenstvom a s dokladom o nákupe. K výrobku je zákazník zároveň povinný pripojiť Certifikát. Vrátenie Výrobku vykonáva zákazník na vlastné náklady. Adresa pre zaslanie výrobku je: KTPB s.r.o. (Sklad OKNA HNED), Vintrovna 262/9, Popůvky, 664 41, Česká Republika.
 • Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok budú vrátené finančné prostriedky za nákup výrobku na účet zákazníka uvedený pri registrácii, a to najneskôr do 90 dní od prijatia výrobku. K požiadavkám zákazníka na obdržaní iné sumy plnenia alebo poskytnutie plnenia iným, než uvedeným spôsobom sa neprihliada. V prípade, že posledný deň lehoty na vrátenie výrobku pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude sa lehota za zachovanú, odošle ak zákazník výrobok najbližší nasledujúci pracovný deň.
 • Spoločnosť si v prípade pochybností o správnosti, úplnosti a správnosti registrácia zákazníka vyhradzuje právo poskytnutia Garancie vrátenie peňazí odmietnuť.
 • Spoločnosť nezodpovedá za vzniknuté ujmy v prípade nemožnosti doručenia vrátených peňazí v dôsledku nesprávnej adresy alebo chybne uvedeného čísla účtu.
 • Ak by neboli splnené podmienky uvedené vyššie, odošle Spoločnosť výrobok späť na adresu zákazníka.
 • Nárok na registráciu do programu Garancia vrátenia peňazí nevzniká v prípade zakúpenia právnickou osobou alebo podnikajúca fyzická osoba.

 

Informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov

Spoločnosť týmto informuje zákazníkov, že spracováva ich osobné údaje v súvislosti s vyššie uvedenými Programami v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa (ulica a číslo, obec, PSČ), emailová adresa, telefónne číslo a číslo bankového účtu (ďalej len „Osobné údaje“).

Spoločnosť vykonáva spracovanie Osobných údajov za účelom organizácie Pogramov a ďalej za účelom usporadúvania marketingových aktivít Spoločnosti.

Právnym základom pre spracovanie Osobných údajov je oprávnený záujem Spoločnosti spočívajúci v zvýšení odbytu výrobkov a zlepšení vzťahu so zákazníkmi.

Osobné údaje Spoločnosť uchováva po dobu svojich marketingových potrieb alebo do doby, kedy zákazník využije svoje právo podať námietku proti spracovaniu Osobných údajov v zmysle prvého článku týchto pravidiel.

Osobné údaje môžu byť odovzdané tretiemu subjektu, a to agentúre zaisťujúcej usporadúvanie marketingových aktivít.

Spoločnosť týmto informuje zákazníka, že má v súvislosti so spracovaním osobných údajov nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom, tj. právo požadovať oznámenie, aké osobné údaje sú Spoločnosťou spracovávané a právo na poskytnutie kópií dokumentov, na ktorých sa osobné údaje nachádzajú.
 • právo požadovať vykonanie opravy nepresných osobných údajov.
 • právo požadovať výmaz osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania v prípadoch, kedy Spoločnosť už nie je oprávnená osobné údaje spracovávať.

 

Právo podať námietku proti spracovaniu

Spoločnosť týmto poučuje zákazníka, že má kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu Osobných údajov. V prípade, že sú Osobné údaje Spoločnosti spracovávané iba za účelom marketingových aktivít Spoločnosti a nie je už žiaden iný právny dôvod pre spracovanie Osobných údajov, Spoločnosť prestane bez zbytočného odkladu Osobné údaje spracovávať, o čom zákazníka vyrozumie.

 

V prípade, že ste pri registrácii Vášho výrobku nenašli Váš model a spĺňate uvedené podmienky, napíšte nám na adresu office@candy-hoover.cz, kde bude Vaša žiadosť preverená.

Spoločnosť si vyhradzuje právo podmienky týchto Programov kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.